Сряда 23, Октомври 2019г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”с.УЗУНДЖОВО общ.ХАСКОВО

тел.03710 2270; 03710 2355; e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

З А П О В Е Д № 280

от 30.04.2019 г.

  

         На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21б, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 29, ал.3 от ВПРЗ от 01.01.2019г., както и решение на педагогическия съвет – протокол № 5 от 24.04.2019 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Групи по проект «Подкрепа за успех» в ОУ «Любен Каравелов» с.Узунджово, общ.Хасково за Втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните ръководители, както следва:

 №

Клас (от-до)

Вид на дейността

Име на ръководителя на дейност

Име на дейността

Тематична област

Брой часове

Брой ученици

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

ДО по Математика

Пенка Янева

„Математика“

Математика/ Математическа логика

20+4

5

2

1

ДО по БЕЛ

Калина Гайдажиева

„БЕЛ”

Български език и литература

20

5

3

2

ДО по БЕЛ

Марияна Щерева

„БЕЛ“

Български език и литература

20

5

4

2

ДО по Математика

Ваня Узунова

„Математика“

Математика

20

5

5

3

ДО по Математика

Христинка Колева

„Математика“

Математика

20

5

6

3

ДО по БЕЛ

Антоанета Раденкова

„БЕЛ“

БЕЛ

20

5

7

4

ДО по БЕЛ

Даниела Тенева

„БЕЛ“

БЕЛ

20

5

8

4

ДО по Математика

Милена Митева

„Математика“

Математика

20

5

9

5

ДО по БЕЛ

Валерия Делчева

„БЕЛ“

БЕЛ

20

5

10

5

ДО по друг общообр. предмет

Светлана Иванова

„География и икономика“

Допълнително обучение по друг общообразователен предмет

20

5

11

5

ДО по друг общообр. предмет

Наталия Разложко

„Английски език“

Допълнително обучение по друг общообразователен предмет

20

5

12

6

ДО по БЕЛ

Тоска Бойчева

„БЕЛ“

БЕЛ

20

5

13

6

ДО по Математика

Мария Стоянова

„Математика“

Математика

20

5

14

6

ДО от област природни науки

Дамян Иванов

„Човекът и природата“

Допълнително обучение от област Природни науки

20

5

15

7

ДО по БЕЛ

Красимира Маринова

„БЕЛ“

БЕЛ

20

5

16

7

ДО по Математика

Саша Петрова

„Математика“

Математика

20

5

17

7

ДО по друг общообр. предмет

Росица Христова

„Английски език“

Допълнително обучение по друг общообразователен предмет

20

5

ІІ. Ръководителите на групи да изготвят времеви график с разпределение на темите в срок до 07.05.2019 г. и да го представят за одобрение на директора. Допълнителните обучения да се провеждат в учебни часове извън училищния учебен план по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите за самоподготовка и/по време на ваканцията по График на ръководителя на групата.

 

ІІІ. На ръководителите на групи да се изплащат по 15 лв. за всеки реално отработен час след подаване на месечна декларация.

IV.С Ръководителите на групи да бъдат сключени Допълнителни споразумения по чл.119 от КТ и Да бъдат подписани от тях Допълнение към Длъжностната характеристика.

 

С настоящата заповед да се запознаят срещу подпис ръководителите на групите, главния счетоводител и касиера на училището.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Тоска Бойчева – ЗДУД.

    

Директор:........................

/Валя Димитрова/

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 1 КЛАС

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

Брой часове

1.

Четене и писане на гласните букжи и техните звукове.

08.05.

12ч.15мин.

Класната стая на 1кл.

1

2.

Четене и писане на сонорните съгласни и техните звукове.

09.05.

12ч15мин.

Класната стая на 1кл.

1

3.

Четене и писане на срички.

10.05.

12ч15мин.

Класната стая на 1кл.

1

4.

Четене и писане на срички.

13.05.

12ч.15мин.

Класната стая на 1кл.

1

5.

Четене и писане на сонорните съгласни и техните звукове.

14.05.

12ч.15мин.

Класната стая на1кл.

1

6.

Четене и писане на срички и кратки думи от вида-мама,баба и т.н.Образуване на срички.

15.05.

12ч.15мин.

Класната стая на 1кл.

1

7.

Четене и писане на срички и думи.

16.05.

12ч15мин.

Класната стая на 1кл.

1

8.

Четете и писане на срички и кратки думи.

17.05.

12ч.15мин.

Класната стая на 1кл.

1

9.

Четене и писане на срички и кратки думи.

20.05.

12ч.15мин.

Класната стая на 1кл.

1

10.

Четене на кратък текст.Препис от печатен в ръкописен текст.

28.05.

12ч.15мин.

Класната стая на 1кл.

1

11.

Препис от печатен в пъкописен текст.Четене.

03.06.

9ч.00мин.

Класната стая на 1кл.

1

12.

Четене и писане на срички и кратки думи под диктовка.

04.06.

9ч.00мин.

Класната стая на1кл.

1

13.

Четене и писане на срички и кратки думи под диктовка.

05.06.

9ч.00мин.

Класната стая на 1кл.

1

14.

Четене и писане под диктовка.

06.06.

9ч.00мин.

Класната стая на 1кл.

1

15.

Четене и писани под диктовка.

07.06.

9ч.00мин.

Класната стая на 1кл.

1

16.

Четене и препис на текст от печатен в ръкописен текст.

10.06.

9ч.00мин.

Класната стая на 1кл.

1

17.

Четене и препис на текст.

11.06.

9ч.00мин.

Класната стая на1кл.

1

18.

Четене и писане под диктовка.

12.06.

9ч.00мин.

Класната стая на 1кл.

1

19.

Четене и писане под диктовка.

13.06.

9ч00мин.

Класната стая на1кл.

1

20.

Четене и писане под диктовка.Препис на текст.

14.06.

9ч.00мин.

Класната стая на 1кл.

1

Изготвил:      Калина Гайдажиева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 1 КЛАС

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

Брой часове

1

Събиране и изваждане до 10

07.05.2019

08.052019

14:40

14:40

Класната стая

Класната стая

2

2

Събиране и изваждане от вида 10+5,15-5

09.05.2019

10.05.2019

14:40

14:40

Класната стая

Класната стая

2

3

Събиране и изваждане от вида 15+3,18-3

13.05.2019

14.05.2019

14:40

14:40

Класната стая

Класната стая

2

4

Събиране и изваждане с преминаване на десетицата от вида 9+2,11-2,8+3,11-3

15.05.2019

16.05.2019

14:40

14:40

Класната стая

Класната стая

2

5

Събиране и изваждане с преминаване на десетицата от вида 8+4,12-4,7+5,12-5

17.05.2019

20.05.2019

14:40

14:40

Класната стая

Класната стая

2

6

Събиране и изваждане с преминаване на десетицата от вида 7+6,13-6,8+7,15-7

03.06.2019

04.06.2019

14:40

14:40

Класната стая

Класната стая

2

7

Събиране и изваждане до 20 с преминаване на десетицата.

05.06.2019

06.06.2019

07.06.2019

10.06.2019

9:00

9:00

9:00

9:00

Класната стая

Класната стая

Класната стая

Класната стая

4

8

Събиране и изваждане от вида     ... + 5=18, 18 - ... = 13

11.06.2019

12.06.2019

13.06.2019

14.06.2019

9:00

9:00

9:00

9:00

Класната стая

Класната стая

Класната стая

Класната стая

4

 Изготвил: Пенка Янева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  ПО БЬЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАНА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 2 КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1.

Гласни и сьгласни звукове

08.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

2.

Четене – „ Картина“ Мая Дългъчева

09.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

3.

Ударени и неударени срички - правопис

10.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

4.

Четене на басни – „ Овчар шегаджия“ - Езоп

15.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

5.

Писане на думи с:  щ, я, ю, ьо, йо

16.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

6.

„Ах, колко е хубаво“ – Валери Петров

17.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

7.

Писане на думи с:  щ, я, ю, ьо, йо

22.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

8.

Четене на бълг. народни приказки: „Лошата дума“

23.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

9.

Съществително име - правопис

29.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

10.

Четене на бълг. народни приказки: „Камък и змия“

30.05.2019г.

12ч.20м.

класна стая №7

1

11.

Род и число на съществителното име.

03.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

12.

„Орел, рак и щука“ – П.Р. Славейков

04.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

13.

Род и число на съществителното име.

05.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

14.

Четене – „Молба“ – Росен Василев

06.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

15.

Съществително нарицателно име.

07.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

16.

Четене – „Най – хубавото“

10.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

17.

Съществително собствено име.

11.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

18.

Четене – „Срещу нова година“  - Ран Босилек

12.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

19.

Образуване и писане на изречение

13.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

20.

Четене на стихотворения

14.06.2019г.

09ч.00м.

класна стая №7

1

 Изготвил: Марияна Щерева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 2 КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1

Събиране на двуцифрени числа с друцифрени с преминаване (26+16).

07.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

2

Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени (42-16).

09.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

3

Видове триъгълници според страните им.

10.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

4

Умножение. Множител. Произведение.

13.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

5

Деление. Делимо, делител, частно.

15.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

6

Умножение с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

17.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

7

Умножение с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

22.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

8

Деление с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

28.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

9

Деление с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

29.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

10

Умножение с 0. деление на 0 с число.

30.05.2019

13:05

Учебен кабинет

1

11

Решаване на задачи с умножение и деление.

03.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

12

Решаване на задачи с умножение и деление.

04.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

13

Решаване на задачи с умножение и деление.

05.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

14

Решаване на задачи с умножение и деление.

06.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

15

Числата до 100. събиране и изваждане.

07.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

16

Решаване на задачи със събиране и изваждане. Самопроверка.

10.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

17

Решаване на задачи с умножение и деление.

11.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

18

Решаване на задачи с умножение и деление.

12.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

19

Решаване на задачи с умножение и деление. Самопроверка.

13.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

20

Решаване на задачи с умножение и деление. Самопроверка.

14.06.2019

9:00

Учебен кабинет

1

  Изготвил: Ваня Узунова

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 3 КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1.

Стихове и разкази за пролетта

08.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

2.

Трудните звукове и букви. Гласни звукове.

09.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

3.

Стихове и разкази за пролетта

10.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

4.

Трудните звукове и букви. Гласни звукове.

13.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

5.

Да прочетем приказка.

14.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

6.

Трудните звукове и букви. Звучни и беззвучни съгласни.

15.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

7.

Да прочетем приказка.

16.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

8.

Трудните звукове и букви. Звучни и беззвучни съгласни.

17.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

9.

Да прочетем басня.

20.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

10.

Да подредим думите в изречения.

28.05

13,10 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

11.

Да прочетем басня.

03.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

12.

Да подредим думите в изречения.

04.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

13.

Любими стихотворения.

05.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

14.

Изреченията в речта.

06.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

15.

Любими стихотворения.

07.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

16.

Изреченията в речта.

10.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

17.

Гатанки.

11.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

18.

Трудности при писмено общуване. Диктовка.

12.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

19.

Гатанки.

13.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

20.

Трудности при писмено общуване. Диктовка.

14.06

09,00 ч.

Кабинет 3 – ет.2

1

  Изготвил: Антоанета Раденкова

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 3 КЛАС

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

Брой часове

1.

Числата до 100.

10.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

2.

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

13.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

3.

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

14.05.2019г.

13.15

кл.стая№ 3

1

4.

Изваждане на числата до 100 без преминаване

15.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

5.

Събиране на числата до 100 с преминаване

16.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

6.

Изваждане на числата до 100 с преминаване

17.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

7.

Изваждане на числата до 100 с преминаване

20.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

8.

Събиране на числата до 1000 без преминаване

22.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

9.

Изваждане на числата до 1000 без преминаване

28.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

10.

Събиране на числата до 1000 с преминаване

29.05.2019г.

13.15

кл.стая № 3

1

11.

Изваждане на числата до 1000 с преминаване

3.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

12.

Таблично умножение

4.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

13.

Таблично умножение

5.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

14.

Деление

6.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

15.

Деление

7.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

16.

Умножение на двуцифрено число с едноцифрено число

10.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

17.

Умножение на трицифрено число с едноцифрено число

11.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

18.

Деление на  двуцифрено число с едноцифрено число

12.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

19.

Деление на трицифрено число с едноцифрено число

13.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

20.

Магически квадрати

14.06.2019г.

9.00

кл.стая № 3

1

 Изготвил: Христинка Колева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 4 КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1.

Гласни звукове

08. 05. 2019

12. 20

Класна стая № 5 ет. 1

1

2.

Български народни приказки

09. 05. 2019

12. 20

Класна стая № 5 ет. 1

1

3.

Съгласните звукове

13. 05. 2019

13. 05

Класна стая № 5 ет. 1

1

4.

Басни

15. 05. 2019

13. 05

Класна стая № 5 ет. 1

1

5.

Строеж на езика

16. 05. 2019

12. 20

Класна стая № 5 ет. 1

1

6.

Приказки за Хитър Петър

17. 05. 2019

12. 20

Класна стая № 5 ет. 1

1

7.

Строеж на езика

20. 05. 2019

13. 05

Класна стая № 5 ет. 1

1

8.

Гатанки

22. 05. 2019

13. 05

Класна стая № 5 ет. 1

1

9.

Изречение

28. 05. 2019

12. 20

Класна стая № 5 ет. 1

1

10.

„Патиланци ” Ран Босилек

30. 05. 2019

12. 20

Класна стая № 5 ет. 1

1

11.

Видове изречения

03. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

12.

Басни

04. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

13.

Образуване на думи

05. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

14.

„Емил от Льонеберя ’’ Астрид Линдгрен

06. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

15.

Думи със струпани съгласни

07. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

16.

Приказки за Хитър Петър

10. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

17.

Значение на думата

11. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

18.

Приказки от Братя Грим

12. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

19.

Правилата при писане

13. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

20.

Приказки за Хитър Петър

14. 06. 2019

08. 30

Класна стая № 5 ет. 1

1

  Изготвил: Даниела Тенева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 4 КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1.

Естествените числа – четене, писане, сравняване

07.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

2.

Таблично умножение

08.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

3.

Таблично деление

14.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

4.

Събиране на естествените числа

15.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

5.

Събиране на естествените числа

16.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

6.

Изваждане на естествените числа

17.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

7.

Изваждане на естествените числа

22.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

8.

Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител

28.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

9.

Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител

29.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

10.

Умножение на естествените числа с едноцифрено число

30.05.2019

12.20

Кабинет 3, ет.1

1

11.

Умножение на естествените числа с двуцифрено число

03.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

12.

Деление на естествените числата с едноцифрено число

04.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

13.

Деление на естествените числата с двуцифрено число

05.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

14.

Свойства на събирането, умножението и делението

06.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

15.

Намиране на неизвестен множител, делимо, делител

07.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

16.

Намиране на неизвестен множител, делимо, делител

10.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

17.

Ред на действията при пресмятане на числови изрази

11.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

18.

Мерни единици за дължина, лице, време, тегло

12.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

19.

Решаване на текстови задачи

13.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

20.

Решаване на геометрични задачи. Чертане

14.06.2019

09.00

Кабинет 3, ет.1

1

  Изготвил: Милена Митева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 5  КЛАС

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

Брой часове

1.

Езикът – средство за общуване

07.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

2.

Официално и неофициално общуване

08.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

3.

Древногръцки мит за произхода на боговете – четене на непознат текст

09.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

4.

Повествованието, описанието и разсъждението в текста

14.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

5.

Повествованието, описанието и разсъждението в текста

15.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

6.

„Тримата братя и златната ябълка“ – вълшебна фолклорна приказка

16.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

7.

Устен преразказ на епизод от приказката „Тримата братя и златната ябълка“

22.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

8.

Речниково и граматично значение на думата

28.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

9

Видове думи според лексикалното им значение и звуковия им състав

29.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

10.

„Златното момиче“ – българска народна приказка

30.05.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

11.

Устен преразказ на епизод от приказката „Златното момиче“

04.06.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

12.

Време на глагола. Минало свършено време.

05.06.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

13.

Време на глагола. Минало несвършено време

06.06.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

14.

„Легенда за рома“. Заклинанията на гнева и благословията на любовта

11.06.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

15.

Неизменяеми части на речта – наречие и предлог

12.06.2019 г.

13.05

Етаж 3, стая №5

1

16.

Героите в приказката „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“ (Ш. Перо)

21.06.2019 г.

9.00

Етаж 3, стая №5

1

17.

Главни части в простото изречение

24.06.2019 г.

9.00

Етаж 3, стая №5

1

18.

Второстепенни части в простото изречение

25.06.2019 г.

9.00

Етаж 3, стая №5

1

19.

Второстепенни части в простото изречение

26.06.2019 г.

9.00

Етаж 3, стая №5

1

20.

Създаване на разказ по въображение

27.06.2019 г.

9.00

Етаж 3, стая №5

1

 Изготвил: Валерия Делчева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 5 КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1.

The English Alphabet. Transcription(a/æ).

10.05.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

2.

Exercises.

15.05.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

3.

Transcription(т/д). Pronunciation

17.05.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

4.

Exercises.

22.05.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

5.

Nouns. Gender.

29.05.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

6.

Reading. Writing.

3.06.2019

13:55

3 етаж кабинет

1 час

7.

Personal Pronouns.

4.06.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

8.

Exercises.                               

5.06.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

9.

The Verb To Be (Present Simple).

6.06.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

10.

Exercises.

7.06.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

11.

The Verb To Have.

10.06.2019

13:55

3 етаж кабинет

1 час

12.

Exercises.

11.06.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

13.

Reading. Writing.

12.06.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

14.

Adjectives. Comparative Degree.

13.06.2019

13:05

3 етаж кабинет

1 час

15.

Exercises.

18.06.2019

10:00

3 етаж кабинет

1 час

16.

Questions Words.

20.06.2019

11:35

3 етаж кабинет

1 час

17.

Exercises.

24.06.2019

10:00

3 етаж кабинет

1 час

18.

Present Simple Tense.

25.06.2019

10:00

3 етаж кабинет

1 час

19.

Exercises.

26.06.2019

9:00

3 етаж кабинет

1 час

20

Reading.

27.06.2019

11:35

3 етаж кабинет

1 час

 Изготвил: Наталия Разложко

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 5 КЛАС

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

Брой часове

1

Планетата Земя – форма, размери и движения

07.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

2

Строеж на Земята

09.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

3

Сушата и водата на Земята – океани и континенти

10.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

4

Климат – фактори и елементи

14.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

5

Световен океан

16.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

6

Води на сушата

17.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

7

Почви, растителен и животински свят

20.05.2019

13.55

Учебен кабинет

1

8

Природни зони

22.05.2019

13.55

Учебен кабинет

1

9

Население на Земята

28.05.2019

13.55

Учебен кабинет

1

10

Политическа карта на света

30.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

11

Стопанство

31.05.2019

13.05

Учебен кабинет

1

12

Африка. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка

04.06.2019

13.05

Учебен кабинет

1

13

Релеф и полезни изкопаеми

06.06.2019

13.05

Учебен кабинет

1

14

Климат на Африка

07.06.2019

13.05

Учебен кабинет

1

15

Природни зони

10.06.2019

13.55

Учебен кабинет

1

16

Население

18.06.2019

10.00

Учебен кабинет

1

17

Политическа карта

20.06.2019

10.00

Учебен кабинет

1

18

Стопанство

21.06.2019

10.00

Учебен кабинет

1

19

Страни в Африка. Египет и Република Южна Африка

24.06.2019

10.00

Учебен кабинет

1

20

Антарктида. Географско положение, големина, брегове и опознаване

25.06.2019

10.00

Учебен кабинет

1

 Изготвил: Светлана Иванова

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 6  КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1.

Речниково и граматично значение на думата

08.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

2.

Видове думи според лексикалното им значение и звуковия им състав

09.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

3.

Части на речта

10.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

4.

Части на речта

15.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

5.

Изменяеми части на речта. Местоимение.

16.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

6.

Неизменяеми части на речта – наречие и предлог

17.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

7.

Изменяеми части на речта. Местоимение.

28.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

8.

Неизменяеми части на речта – съюз.

29.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

9

Извличане и обработване на информация от текст.

30.05.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

10.

Неизменяеми части на речта. Междуметие, частица.

04.06.2019 г.

13:15

Учебен кабинет

1

11.

Еднородни части

05.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

12.

Извличане и обработване на информация от текст.

06.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

13.

Еднородни части

11.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

14.

Извличане и обработване на информация от текст.

12.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

15.

Извличане и обработване на информация от текст.

13.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

16.

Еднородни части.

18.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

17.

Извличане и обработване на информация от текст.

20.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

18

Части на изречението

21.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

19

Извличане и обработване на информация от текст.

27.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

20

Извличане и обработване на информация от текст.

28.06.2019 г.

9:00

Учебен кабинет

1

  Изготвил: Тоска Бойчева

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

Брой часове

1

Какво знаем до тук?

13.05.2019

13.45

Кабинет по Математика ет.3

1

2

Дължина на окръжност и лице на кръг

14.05.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

3

Лице на многоъгълник. Правилен многоъгълник

15.05.2019

13.45

Кабинет по Математика ет.3

1

4

Лице на повърхнина и обем на ръбести тела

16.05.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

5

Лице на повърхнина и обем на валчести тела

28.05.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

6

Изработване на модели на геометрични тела

29.05.2019

13.45

Кабинет по Математика ет.3

1

7

Множество на рационалните числа. Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос

30.05.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

8

Противоположни числа. Абсолютна стойност/модул/ на рационалните числа

31.05.2019

13.45

Кабинет по Математика ет.3

1

9

Сравняване на рационалните числа

3.06.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

10

Действия с рационални числа – събиране и изваждане

4.06.2019

13.45

Кабинет по Математика ет.3

1

11

Действия с рационални числа – умножение и деление

5.06.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

12

Разкриване на скоби. Алгебричен сбор

6.06.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

13

Декартова координатна система. Координати на точка

7.06.2019

13.45

Кабинет по Математика ет.3

1

14

Действие степенуване с естествен степенен показател

11.06.2019

13.05

Кабинет по Математика ет.3

1

15

Намиране на неизвестни компоненти при степенуването

12.06.2019

09.00

Кабинет по Математика ет.3

1

16

Действия със степени

13.06.2019

09.00

Кабинет по Математика ет.3

1

17

Степенуване на рационални числа

14.06.2019

09.00

Кабинет по Математика ет.3

1

18

Уравнения от вида a.x+b=0 /a≠0/. Правила за решаване на уравнения

18.06.2019

09.00

Кабинет по Математика ет.3

1

19

Текстови задачи, които се решават с уравнения от вида a.x+b=0 /a≠0/.

20.06.2019

09.00

Кабинет по Математика ет.3

1

20

Отношение.  Пропорции

21.06.2019

09.00

Кабинет по Математика ет.3

1

 Изготвил: Мария Стоянова

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 6  КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1

Видове движения. Скорост. Праволинейно равномерно движение.

07.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

2

Сила на еластичност. Сила на тежестта. Сили на триене.

09.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

3

Налягане. Налягане на течности и газове.

10.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

4

Плътност и плаване на телата.

14.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

5

Електрични заряди и строеж на атома.

16.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

6

Електричен ток и електрическа верига.

17.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

7

Химичен елемент. Прости и сложни вещества.

20.05.2019

13.55

Кабинет по биология и химия

1

8

Физични свойства на веществата.

22.05.2019

13.55

Кабинет по биология и химия

1

9

Химични свойства на веществата.

28.05.2019

13.55

Кабинет по биология и химия

1

10

Условия и признаци за протичане на химичните реакции.

30.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

11

Оксиди. Химично съединяване.

31.05.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

12

Получаване на кислород. Химично разлагане.

04.06.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

13

Веществата в природата и в практиката.

06.06.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

14

Химичните реакции в природата и в практиката.

07.06.2019

13.05

Кабинет по биология и химия

1

15

Опазване на околната среда от замърсяване.

10.06.2019

13.55

Кабинет по биология и химия

1

16

Движение на вещества в растителния организъм.

18.05.2019

8.50

Кабинет по биология и химия

1

17

Движение на вещества в животинския организъм. Кръвоносна система

20.06.2019

9.00

Кабинет по биология и химия

1

18

Движения на животните. Опорно-двигателна система.

21.06.2019

9.50

Кабинет по биология и химия

1

19

Същност и значение на размножаването. Видове размножаване.

24.06.2019

8.50

Кабинет по биология и химия

1

20

Организмът – единно цяло.

25.06.2019

8.50

Кабинет по биология и химия

1

  Изготвил: Дамян Иванов

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 7 КЛАС

№ по ред

 Тема

 Дата на провеждане

 Начален час

 Място на провеждане

 Брой часове

1.

Извличане и обработване на информация от медиен текст.

07.05.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

2.

Извличане и обработване на информация от медиен текст.

08.05.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

3.

Извличане и обработване на информация от художествен текст.

13.05.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

4.

Извличане и обработване на информация от художествен текст.

14.05.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

5.

Звукови промени в думата.

15.05.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

6.

Звукови промени в думата.

17.05.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

7.

Редактиране на текст

20.05.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

8.

Редактиране на текст

28.05.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

9.

Наклонение на глагола – изявително и повелително.

29.05.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

10.

Наклонение на глагола – изявително и повелително.

31.05.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

11.

Наклонение на глагола – условно и преизказно.

03.06.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

12.

Наклонение на глагола – условно и преизказно.

04.06.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

13.

Съставно сказуемо.

05.06.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

14.

Съставно сказуемо.

10.06.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

15.

Обособени части в простото изречение.

11.06.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

16.

Обособени части в простото изречение.

12.06.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

17.

Сложно съставно изречение.

14.06.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

18.

Сложно съставно изречение.

24.06.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

19.

Разграничаване на простите изречения в състава на сложното.

25.06.2019

13:05-13:45

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

20.

Разграничаване на простите изречения в състава на сложното.

26.06.2019

13:45-14:25

Кабинет по БЕЛ  ет.3, ст.3

1

 Изготвил: Красимира Маринова

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 7 КЛАС

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

 

Начален час

 

Място на провеждане

 

Брой часове

1.

What do we know about England and English?

07.05.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

2.

What do we know about England and English?

08.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

3.

Reading skills – Selebrations

13.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

4.

Reading skills – Students around the world

14.05.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

5.

Grammar in use – present simple

15.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

6.

Speaking skills – Giving personal details

20.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

7.

Writing an email to your English pen-friend

28.05.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

8.

Grammar in use – present continuous

29.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

9.

Famous buildings in the UK and Bulgaria

03.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

10.

Listening skills – fairy tales

04.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

11.

Grammar in use – past simple

05.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

12.

Grammar in use – past simple

10.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

13.

Listening skills – fairy tales

11.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

14.

Grammar in use – past continuous

12.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

15.

Grammar in use – past continuous

13.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

16.

Reading skills – Traditional  Bulgarian food

18.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

17.

Grammar in use – when / while

20.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

18.

Grammar in use – will/ won’t for prediction

24.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

19.

Listening skills – Food in 2050

25.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 2

1

20.

Grammar in use – perhaps / probably/ possibly

26.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 2

1

 Изготвил: Росица Христова

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 7  КЛАС

№ по ред

Тема

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

Брой часове

1.

Събиране и изваждане на многочлени

07.05.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 1

1

2.

Събиране и изваждане на многочлени

08.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

3.

Умножение на многочлен с едночлен

13.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

4.

Умножение на многочлен с многочлен

14.05.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 1

1

5.

Формули за съкратено умножение

15.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

6.

Разлагане на многочлени на множители

20.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

7.

Разлагане чрез формули за съкратено умножение

28.05.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 1

1

8.

Уравнения.Уравнения свеждащи се до линейни

29.05.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

9.

Съседни ъгли, противоположни ъгли

03.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

10.

Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета

04.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 1

1

11.

Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълника

05.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

12.

Сбор на ъглите в триъгълника. Външен ъгъл

10.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

13.

І, ІІ, ІІІ признак за еднаквост на триъгълник

11.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 1

1

14.

І, ІІ, ІІІ признак за еднаквост на триъгълник

12.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

15.

Равнобедрен и равностранен триъгълник

13.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

16.

Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30градуса

18.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

17.

Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника.Медиана към хипотенуза

20.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 1

1

18.

Ъглополовяща на ъгъл и височина. Ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник

24.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

19.

Неравенства свеждащи се линейни

25.06.2019 г.

13.45

Етаж 4, стая № 1

1

20.

Успоредник. Правоъгълник. Ромб.Квадрат

26.06.2019 г.

13.05

Етаж 4, стая № 1

1

 Изготвил: Саша Петрова

Сподели: