Четвъртък 04, Юни 2020г.

Стратегия за развитие на училището 2019-2022 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2022 година

Настоящата Стратегия за развитие на училището е разработена в съответствие с изискванията на чл.263 ал.1 т.1 от ЗУПО и чл.169 ал.1т. от ЗУПО приета с Протокол № 14 от 09.09.2019г. от заседание на Педагогическия съвет

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

А. УВОД

Б. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” с. УЗУНДЖОНВО, общ. ХАСКОВО

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА     ВЪНШНАТА СРЕДА

1. Общо състояние

2. Ученици

3. Кадрови ресурси

4. Образователно – възпитателен процес

5. Учебно-техническа и материална база

6. Финансиране

7. Външни фактори

ІІ. КРЕДО  НА УЧИЛИЩЕТО  

ІІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 1. V. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

VІ. ПОДЦЕЛИ

VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. Административно-управленска дейност

 1. Образователно-възпитателни дейности
 2. Квалификационна дейност
 3. Социално-битова и финансова дейност

VІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

В. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

УВОД

Стратегията за развитие на училището стратегия очертава насоките за развитие на институцията, нейните последователни действия за постигане на дългосрочни и качествени резултати от труда.

Цел на разработването на стратегията е не само описване на миналия опит и състояние на училището, но и преди всичко набелязване насоките му за развитие в един период в рамките на 4 години /чл.263 ал.1 т.1 от ЗУПО/. Влизането на РБългария в Европейския съюз предопределя реформа и в българското образование както в другите сфери на общественото развитие. На базата на приети досега държавни документи в областта на образованието като Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ /Д.в.бр.79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г., Държавните образователни стандарти и Наредбите, които ги определят, Стратегията за развитие на община Хасково в частта й за развитие на образованието в общината, са все документи, на базата на които се очертават основните цели и подцели за развитие конкретно и на Основно училище „Любен Каравелов” с. Узунджово, общ. Хасково.   

Стратегията за развитие на основното училище следва заедно с целия училищен екип принципите, очертани със ЗУПО за:

1.Осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

2.Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3.Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

 1. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
 2. Хуманизъм и толерантност;
 3. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 4. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 5. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

10.Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

 1. Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

 Тези принципи в системата на предучилищното и училищно образование ще дадат възможност на училището да се развива възходящо, да търси нови форми и методи с цел подобряване качеството на образователно-възпитателния  процес, ще може да търси и организира занимания по интереси, да участва в редица дейности за осъществяване важните цели пред българското училище, поставени в Закона за предучилищното и училищно образование, а именно:

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4.Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5.Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8.Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9.Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10.Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11.Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

Б. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” с. УЗУНДЖОВО, общ. ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

Стратегия за развитието на Основно училище ”Любен Каравелов” с.Узунджово , общ. Хасково  се основава  на принципите и целите  на Закона за предучилищното и училищното образование, както и спецификата училището ни. Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование  и е гласувана на Заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14 от 09.09.2019 год.

Срокът на изпълнение на тази стратегия е 3 години – 2019-2022 година.

            Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година.

            На основата на тази стратегия се изготвя годишен план за дейностите.

І. Анализ на състоянието на училището и на външната среда

            1. Общо състояние

Динамичното развитие на всички области в живота на нашата страна  не отминава и образованието. Пред него се откриват нови възможности. Последните промени в нормативните актове подкрепят това. Българското училище постепенно се променя. Държавните образователни стандарти определят нивото на обучаемост, поставят амбиции и пред учители, и пред ученици. Стремежът на цялото българско общество към интегриране с европейските структури и приемането на България в Европейския съюз минава през семейството и училището, а може би дори започва именно с тях. Трябва да се повиши осезателно грамотността на българина и в пряк и в преносен смисъл, а това е свързано не само с образоваността му, но и с неговата култура. Затова и точно и закономерно държавните образователни стандарти целят да се постигне едно комплексно обучение, необходимо на всеки ученик, за да се изгради като достойна личност, неделима част от постепенно изграждащото се гражданско общество.

Само тогава като неделима част от Европа, ще можем  да спечелим доверието и уважението на европейските народи, а с това и да излезем от икономическите затруднения, които измъчват почти всяко българско семейство днес. Затова е нужно и училището, всички учители и ученици да полагат постоянни усилия и упоритост заедно с другите сфери на обществения живот, за да може българското дете да се образова, за да може да получи то своята достойна реализация в живота.

2. Ученици

Основно училище “Любен Каравелов” с.Узунджово е разположено на 10 км северозападно от гр. Хасково. В него се учат ученици от 6 до 15 години, от Подготвителна група до 8 клас.   

В ОУ ”Любен Каравелов” с.Узунджово , общ. Хасково през учебната 2019/2020 г. се обучават 247 ученика, включително 11 ученика от село Александрово и 40 ученика от с.Нова Надежда. От тях 122 са момичета, а 16 момчета. По класове този брой изглежда така:

 

ПК -  29 ученика                                Vа –  18 ученика

 Іа    -   13 ученика                             Vб –  18 ученика

Іб  -   13 ученика                               VIа –   20 ученика

ІІа  -   27 ученика                            VІб –  19 ученика

            ІІIа -    25 ученика                            VIIа – 19 ученика

            IVа –   17 ученика

IVб  - 20 ученика                            VІІб – 18 ученика

            Vа – 16 ученика

 

Vб  - 15 ученика

 

    Към 15.09.2019 г. отпаднали ученици няма. Текучество през годината на учениците почти няма. Преместването в други училища е минимално и причините за това са следните:

- Смяна на местоживеенето на родителите

Към началото на 2019/2020г. г. в училището няма наказани ученици

В училището се учат около 20% деца от ромски произход, които не владеят добре български език. Това внася известно затруднение в тяхното обучение, но Подготвителната група, в която от няколко години се обучават такива ученици, до голяма степен решава този проблем.

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

 

 

СЛАБИ СТРАНИ

По-голяма част от  учениците са от с.Узунджово. От с.Александрово са 11 ученика, а от Нова Надежда - 40 ученика. Това ни дава по-голяма възможност за постоянен контакт с родителите на учениците от Узунджово.

 

Всички учители имат над 5 години стаж в училището, което показва, че добре познават компактната маса от хора в населените места, от които учат ученици в училището, в това число и родителите на своите ученици.

 

Самите родители се познават предварително помежду си, а оттам и децата, така че средата на децата в училище почти не е нова, а позната.

 

В края на всяка учебна година учителите посещават домовете на учениците, предстоящи да бъдат записани в Подготвителна група и І клас и разговарят с родителите.

 

Компютри и интернет в кабинетите, което дава възможност за интерактивно обучение.

Трудности за срещи и разговори с родителите от Александрово и Нова Надежда поради отдалеченост от училището и неприсъствието им на родителски срещи.

 

Много родители не знаят, че сами в края на май трябва да подадат молба за записване в Подготвителна група и І клас, поради което учителите ги търсят в къщи допълнително, за да им обяснят.

 

Голяма част от родителите не се интересуват от това, какви успехи или неуспехи в урочната работа имат децата им т.е. отнасят се равнодушно към учебния процес.

 

Част от учениците също нямат необходимата мотивация за ползата и необходимостта от учебен труд.

Равнодушие и ниска заинтересованост от учениците по отношение на училищния живот.

Липсата на възпитателно звено в училището т.е. може би на педагогически съветник, се чувства в училището. Никой – нито класният ръководител, нито учителят може да замени този човек, специално би могъл да се грижи за възпитанието на учениците и с когото те да могат да споделят и да дискутират проблемите си.

 

Необходимост от още по-широко включване на интерактивни методи в обучението.

 

3. Кадрови ресурси

 

В училище преподават 27 учители, от които 23 жени и 4 мъже. От тях в начален етап преподават 9 учители – всички жени, а в прогимназиален  - 10 учители, от които 8 жени и 2 мъже и 8 учители в ПИГ – 6 жени и 2 мъже, от които 5 в начален етап – от тях 4 жени и 1 мъж и 3 в прогимназиален етап – 2 жени и 1 мъж. Съставът на учителите в училището ни е разнороден по възраст. Възрастта варира от 35-годишни до 60-годишни. От тях  30 – 39 години – 2 учители; Най много са между 40 - 49 години – 11 учители и между 50 - 59 години – 11 учители; 60 и над 60 - 4. Но този разнороден възрастов състав не пречи в училището ни да работи един здрав екип от истински професионалисти и уважаващи се помежду си колеги.

 По образование състава на учителите, преподаватели в училището изглежда така:

- с висше образование –27 учители

От тях с с I ПКС – 1 учител, ІІ ПКС – 6 учители, с III ПКС – 2 учители, с ІV ПКС – 3 учители, с V ПКС – 3 учители.

Незаети щатове в училището няма.

В училището работят 9 ПИГ: 5 ПИГ в начален етап и 4 ПИГ в прогимназиален етап. В училището няма щат за педагогически съветник, доктор и мед.сестра.

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

 

 

СЛАБИ СТРАНИ

Колективът учители,  работещи в училището е изцяло професионален.

Всеки преподава по предмети, отговарящи на специалността му.

Нередовни учители няма.

Между педагозите съществува колективност, толерантност, точност, дисциплина, разбирателство.

Мотивираност и съпричастност към учебната работа и развитие на училището.

Липсва текучество на кадри в училището от години. Поради това между учителите са се изградили постоянни взаимоотношения базиращи се на познаване и зачитане на професионализма на всеки учител, както и на личните качества на всеки един от тях.

Необходимост от участие в курсове за повишаване на квалификацията с цел преподаване в съответствите с новите моменти.

.

Необходимост от по-широк спектър от конкретни дейности за включване на всички учители в тях.

 

4. Образователно – възпитателен процес

Училището е средищно. Работи при целодневна организация на учебния ден. /чл.53 ал.3 т.1 от ЗУПО. Сутрин се провеждат занятия по задължителна подготовка, а след обед работят полуинтернатните групи. Вариантът се избира на първия педагогически съвет през месец септември.

Към осъществяване на учебен процес всяка година се пристъпва след утвърждаване на училищен учебен план и учебни програми, на базата на нормативните документи на МОН- ЗУПО и ДОС за учебния план, а заедно с тях и на Образец №1 - основния документ утвърждаващ и регламентиращ паралелките и разпределението на дейностите през предстоящата учебна година. Той се утвърждава и подписва както от директора на училището, така също и от Началника на Регионалното иуправление по образованието по процедура в електронен вариант. Задачата на педагогическия състав е прилагането на учебния план и изпълнението на държавните образователни стандарти.

Обазователният процес в ОУ ”Любен Каравелов” с.Узунджово протича нормално. Средният годишен успех в училището в края на учебната година 2015/2016г. е Добър. Всяка година около 20 ученика завършват основно образование. Всички продължават образованието си в средните училища в гр. Хасково. Учениците ни не отсъстват системно от учебни занятия. Много неизвинени  отсъствия няма. Класните ръководители ежедневно работят за духовно, личностно, морално и обществено развитие на своите ученици. Стремят се чрез съвети, диалог, убеждаване и личен пример да достигнат до сърцето на ученика, да събудят неговия интерес към даден проблем.

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Осигурява се възможност учителите да прилагат разнообразни форми и методи на работа, без да изменят основните положения на учебната програма.

Ежедневно се  осъществява връзка и се прави обмен между учителите от прогимназиален етап и учителя на ПИГ с цел подпомагане на изоставащите ученици.

Създават се условия и се дава възможност за пълноценно участие и изява на всеки ученик в учебния процес и развитие на индивидуалните му способности.

По основните дисциплини чрез подходящи тестове се замерва входното и изходното ниво на  всеки клас, с което се вижда развитието на учениците и качеството на работа на учителите по съответния учебен предмет.

За стимулиране  интересите на учениците се създават групи по занимания по интереси към училището, съобразно желанията на учениците, включително и спортни такива.

Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.

Занимания по интереси.

Библиотечно-информационно обслужване.

Учебниците и учебните помагала се закупуват от учениците и тъй като голяма част от тях са от социално слаби семейства, закупуването на учебници се явява проблем за много от тях, а оттам и за училището.

Недостатъчно са учебно-техническите средства, с които разполага училището.

Недостатъчна е мотивацията и заинтересоваността на учениците по отношение на учебния процес.

Нежелание от страна на голяма част от учениците да се подготвят редовно за училище.

5. Учебно-техническа и материална база

 

Сградата на училището е нова, монолитна, специално проектирана за училище през 1974 г.  Тя е четириетажна със собствено локално парно отопление на течно гориво.

Училището разполага с 24 учебни помещения. От тях: 7 кабинета, 7 класни стаи, 2 компютърни кабинети, Зала Европа, Актова зала, Зала за занимания по интереси, работилница, физкултурен салон, библиотека, музей на учебното дело, учителска стая, канцелария, методически кабинет, кабинет Директор.

Учебно-техническите средства, с които работи училището са: 20 терминални станции и 12 настолни компютъра, намиращи се в специално обособени компютърни кабинети, Мултимедиен проектор, DVD, 4 принтера – лазерен и мастилено-струен, 2 мултифункционални устройства, 5 преносими компютри, 3 копирни машини, 10 касетофона.

Задължителната документация в училището се води редовно и съхранява на съответните места и от съответните отговорници за това съгласно Наредба №8 от 11.08.2016г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование .

 

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училището ни работи на кабинетна система в прогимназиален етап, което дава възможност на всеки преподавател да превърне кабинета си в своя собствена територия, където свободно да прилага разнообразни методи и форми на работа, да има време и възможност да направи спокойно предварителната си подготовка за часа.

Всеки клас има своя класна стая в начален етап, подредена по техен вкус.

Парно отопление, което създава уют и чистота в училището.

Наличие на работилница за извършване на свои собствени ремонтни дейности.

Недостатъчно касетофони, необходими за работата на учителите.

Липса и на други УТС, които се използват в учебния процес.„

Липса нахимически вещества за приложение в часовете по химия и опазване на околната среда.

Липса на уреди за опити за приложение в часовете по физика и астрономия.

Недостатъчно нови карти за часовете по история и география, които да заменят остарелите.

Недостатъчно компютри в училище и мултимедии.

 

6. Финансиране

 

Училището ни е общинско. От 2001 г. то работи на делегиран бюджет. Възможности за реализиране на допълнителни приходи ни дават част от земите на училището, дадени с договори под наем чрез открит търг в съответствие с Наредбата за общинската собственост. До сега дарения училището не е имало.

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

 

 

СЛАБИ СТРАНИ

 Наличие на собствена сметка и сума за издръжка, чрез които училището само може да контролира приходите и разходите си.

Липса на спонсори и дарители за общо училищни цели: провеждане на учебни екскурзии с учениците, подпомагане провеждането на традиционните училищни празници, обогатяване на материалната база и др.

 

 

7. Външни фактори

 

По-голяма част от учениците, учещи в училището, произхождат от социално слаби семейства. Родителите се занимават през пролетта и лятото със сезонна земеделска работа, както и с животновъдство, с което са ангажирани ежедневно. Поради тези причини те нямат достатъчно свободно време, за да контролират учебната подготовка на децата си в къщи, а това поставя въпроса за търсене на пътища и средства от педагогическия състав за усвояване от учениците на преподаваните знания и активното им включване в учебния процес. С такава цел се провеждат родителски срещи, на които се провеждат разговори с родителите по наболелите проблеми.

В училището функционира Училищно настоятелство, което работи колкото може за приобщаване на родителите и обществеността на селото към учебния процес.

            Предстои сформирането на Обществен съвет в съответствие с чл.265 от ЗУПО, който ще даде нов подход към обсъждане на документие, както и отчетността в дейността и прозрачността по управлението на училището.

В своята работа училището поддържа постоянна връзка с РУО Хасково  и община Хасково, а така също търси тяхната помощ и съдействие при необходимост.

 

 

СИЛНИ СТРАНИ

 

 

СЛАБИ СТРАНИ

Работещо училищно настоятелство.

            Предстоящо сформиране на втори външен орган, а именно Обществения съвет.

Недостатъчен интерес от страна на родителите към училището като институция.

Недостатъчен интерес и от страна на фирмите, намиращи се на територията на село Узунджово към училището.

 

 

ІІ. КРЕДО  НА УЧИЛИЩЕТО

            Кредо на училището са думите на нашия патрон, известния български поет, писател и публицист Любен Каравелов: „Единствената българска светиня са училищата и затова барем тия трябва да останат чисти от сяка една страна!”

 

ІІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 В своето развитие училището се старае да дава научни, реално измерими и обективни    знания на учениците, да работи в духа на демократичното развитие на страната ни. Също така да спомага с дейността си за реализиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в общообразователното училище в съответствие с Държавния образователен стандарт за това, насочено към усвояване на знания и формиране на личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура на поведение и другарски взаимоотношения, отговорност на учениците към обществото, в което живеят.

 

ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

В своята работа училищният екип се стреми да повиши авторитета на училището чрез постигане на по-високи резултати в учебната дейност, включване в обществената дейност на селото, проявявайки уважение към проблемите на ученици и родители и търсейки начин за тяхното решаване, издигайки на преден план и личния пример на учителя, неговото непрекъснато образование и квалификация.

 V. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

 Главната цел, стояща за осъществяване пред педагогическия състав от ОУ “Любен Каравелов” с. Узунджово е:

Даване на знания, необходими за завършване на основно образование. Усвояване на необходимия базисен минимум от знания и учения, без които са немислими по-нататъшната социална дейност и професионална ориентация на учениците. Изграждане на личности с широка обща култура, познаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности, способни да живеят, общуват и се развиват в демократично европейско общество. Интеграция на деца със специални образователни потребности, както и на тези от малцинствени групи. Осмисляне свободното време на учениците. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Търсене на пътища за превенция на насилието в училище.

 

VІ. ПОДЦЕЛИ

 1. Да се осигури достъп до образование на всички ученици от населените места, от които ученици учат в училището, в задължителна училищна възраст, подлежащи на обучение и образование.

Очаквани резултати:

Да се обхванат максимално учениците от селата, от които ученици учат в училището, които не са навършили 16-годишна възраст

 1. Постоянно взаимодействие между училището, социалната среда на учениците и семейството за стимулиране на техния интерес към учебната дейност.

Очаквани резултати:

Създаване на мотивация у учениците за постоянен и системен учебен процес.

3. Да се повиши образованието и квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи квалификационни форми при изискванията на ЗУПО и ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаквани резултати:

Повишаване качеството на преподаване и на резултатите от обучението.

4. Да се засили възпитателната функция на образованието в часовете .

Очаквани резултати:

5. Формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности, както и правата и свободите на другите. Подобряването на качеството на взаимоотношенията между децата. Намаляване на насилието между учениците.

6. Развитие на факултативните дейности и заниманията по интереси, включително и спортните дейности в училището.

Очаквани резултати:

7. Равен достъп за децата от малцинствените групи, както и на децата със специални образователни потребности.

  

VІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

1.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

№ по ред

Аспект в работата на училището

Дейности

Срок

Отговорник

1.

Административно-управленска дейност

Анализ на дейността на училището в края на учебната година и актуализация на приоритетите за новата учебна година

м. 06

Директор, учители, ПС

 

 

Планиране на дейността на училището: проект на Образец 1

м. 06

Директор

 

 

Планиране на потребностите на училището от кадри

м. 07

Директор

 

 

Организация на дейността на училището през учебната година:

м. 09

Директор

 

 

-Обхмащане на подлежащите на задължително обучение ученици, разпределение по класове, паралелки;

м. 09

Директор, ПС, Обществен съвет, УН

 

 

-Утвърждаване на Образец 1

м. 09

Директор

 

 

-Годишен план за дейността на училището

м. 09

Директор, комисии, екипи

 

 

-Актуализиране на училищните правилници

м. 09

Директор, комисии, екипи

 

 

-Организация на работата на персонала

м. 09

Директор

 

 

-Годишни разпределения, Планове на МО, работни групи, екипи и комисии

м. 09

Учители, Председатели на МО, ПС

 

 

-Осигуряване на ЗУД

м. 09

Директор, ЗАТС

 

 

-План-прием в 1 и 5 клас

м.06 и м.09

Директор, Кл.р-ли, Родители

 

 

Контролна дейност:

 

 

 

 

-на учебната работа на учениците

Текущо през годината

Директор

 

 

-изпълнение на годишния план за дейността на училището

Текущо и периодично през годината

Директор, ПС

 

 

-на учебната, педагогическата и организационната работа на учителите, прилагане и спазване на новите ДОС и Наредбите, които ги определят в системата на предучилищното и училищното образование, водене на ЗУД

Текущо и периодично

Директор

 

 

-организация при провеждане на изпити, оценявания, олимпиади и др.

Текущо и периодично

Директор

 

 

-на работата на непедагогическия състав

Текущо и периодично

Директор

 

 

-на административната и финансова дейност

Текущо и периодично

Директор

 

 

Навременно запознаване на педагогическия състав с новите нормативни документи, писма и заповеди на РУО и МОН за точното им и навременно прилагане и изпълнение

Текущо през годината

Директор

 

 

Провеждане на тематични педагогически съвети за обсъждане на актуални проблеми и споделяне на опит

Текущо през годината

Директор, учители, ПС

2.

Образователно-възпитателни дейности

Реализиране на ДОС за учебния план; общообразователната подготовка; усвояването на българския книжовен език; гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; приобщаващото образование; оценяване на резултатите от обучението на учениците чрез цялостния образователно-възпитателен процес

Текущо през годината

Директор, учители, кл.р-ли, ПС

 

 

Реализиране и прилагане на новите електронни технологии за водене на документацията и за учебната дейност съгласно ДОС за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредбата на МОН, която го определя

Текущо през годината

Директор, Учители, Кл.р-ли, ПС

 

 

Честа комуникация с родителите на учениците за поддържане на тяхната активност и сътрудничество с училището с цел развитие на учениците и насърчаването им редовно да посещават учебните занятия, както и използване на електронната система за информация на родителите

В началото на учебната година и текущо през годината

Учители, кл.р-ли, директор, ПС, Обществен съвет, УН

 

 

Прилагане на личностно ориентиран подход: интерес към личността на всеки ученик

През годината

Учители, кл.р-ли, директор, ПС

 

 

Подкрепа на партньорството в училищната общност чрез съвместни дейности, празници, проекти

През годината

Директор, Родители, Общ.съвет, УН, ученически съвети

 

 

Създаване на група за училищни песни, която да даде облик на училището с участието си в традиционните училищни празници

Текущо през годината

Учител по музика

 

 

Да се поддържа спортната активност на учениците чрез организиране на дни на спорта, както и участие на училището в общинските състезания

Текущо през годината

Учител по ФВС

 

 

Провеждане на беседи с учениците на актуални и полезни за тях теми, сързани с ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование

Текущо през годината

Учители, Кл.р-ли

 

 

Изграждане на извънкласни форми за занимания по интереси, които да отговарят на интересите на учениците и да възпитават у тях обич и уважение към родния край, към родината, към европейската общност. Поддържане интереса на учениците към факултативните учебни часове.

Текущо и периодично

Учители, кл.р-ли

 

 

Ползване на физкултурния салон и двора на училището да се ползват от учениците и през ваканционните дни с цел осмисляне на свободното им време

През тодината

Дежурни учители

 

 

Осъществяване на контакти и включване на учениците от учлището в съвместни проекти с неправителствени организации с цел обогатяване на учениците, както и обмен на знания и информация с ученици от други училища на тяхната възраст.

През годината

Учители, Директор, кл.р-ли

 

 

Работа за постигане на едно многообразие от дейности чрез спортните групи, Избираемите учебни часове, заниманията по интереси, в които участват учениците.

 

През годината

Учители по ФВС в начален и прогимназиален етап

 

 

Прибиране на ромските деца в училището по пътя на убеждение на родителите

През годината

Учители, кл.р-ли, обществен съвет

 

 

Осигуряване на ефективна комуникация за навременно идентифициране и решаване на възникнали проблеми

През годината

Обществен възпитател, Комисия

 

 

Повишаване знанията и уменията на класния ръководител за индивидуално консултиране на учениците. Работа за развитие на класа като екип.

През годината

Кл.р-ли, Ученичиски съвети, Директор

 

 

Ангажиране на ученическите съвети с дейности за интервенция при преждевременно напускане на училище.

През годината

Учители, кл.р-ли, ученически съвети

3.

Квалификационна дейност

Приемане на план за квалификационната дейност

м. 09

Директор

 

 

Информация за различни курсове и се насочват учителите към повишаване на образованието си и професионалната си квалификация в Стара Загора, Пловдив, София и др.

 

Текущо

Директор, Учители

 

 

Поне 1/8 от педагозите, работещи в училището на настоящия етап, да придобият по-висока професионално-квалификационна степен в близките 4 години./чл.225 от ЗУПО/

През годината

Учители

 

 

Всички педагогически специалисти в следващите 4 години /периода на атестиране по чл.228 ал. от ЗУПО/ да повишат задължително квалификацията си в не по-малко от 48 академични часа за целия период на атестиране. /чл.222 ал.3 от ЗУПО/ или задължително по 16 академични часа годишно./ чл.223 ал.2 от ЗУПО/

През годината

Учители, Директор

 

 

Да се развива вътрешноинституционалната квалификационна дейност като се разработват теми и се обсъждат от учителите.

През годината

Председатели на МО, Учители

 

 

Всяка година да се изнасят по един открит урок в начален етап и един открит урок в прогимназиален етап и да се обсъждат от педагозите.

 

През годината

Председатели на МО, Учители

4.

Социално-битова и финансова дейност

Ремонтиране, хигиенизиране и привеждане в естетичен и функционален вид на учебните и административните помещения в съответствие с актуалната училищна необходимост

м. 07 и м.08

Директор, учители, непедагогически състав

 

 

Подобряване на спортната база на училището

м. 07 и м. 08

Директор, учители, непедагогически състав

 

 

Снабдяване на училището със техничиски средства, необходими за учебните часове, с учебници и учебни помагала

През годината

Директор, ЗАТС, Гл.счетоводител

 

 

Получаване на санитарно разрешително за учебната година

м. 09

Директор

 

 

Изготвяне на план за поддрържане на училището и двора

м. 09

Комисия учители, непедаготически състав, директор

 

 

Изготвяне на план за работа при извънредни ситеации през зимния сезон

м. 10

Директор

 

 

Осигуряване на условия за методическа работа на учителите – методически кабинет и учителска стая с компютри и осигуряване на интернет

Текущо

Директор

 

 

Съгласуване и утвърждаване на бюджета на училището от финансиращия орган

м. 01

Директор, Гл.счетоводител

 

 

Ефективно управление на ресурсите в училището

През годината

Директор, Учители, УН

 

 

 1. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

За изпълнение на дейностите да се използват средствата по делегирания бюджет определени по параграфи, преходния остатък, както и собствени приходи от отдадените под наем училищни земи.

Тази стратегия предстои тепърва да бъде до обработена, доразвита и усъвършенствана от педагозите, работещи в училището. Годините, ден след ден, ще добавят по нещо свое. А изпълнението й ще е дело на учителите от ОУ”Любен Каравелов” с. Узунджово.

Срокът за изпълнение на тази стратегия е края на учебната 2019/2020 година.

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се изработва Годишен план за дейностите с конкретни срокове и отговорници.

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РУО Хасково и първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

 

В. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При разработването на настоящата стратегия за развитие на Основно училище „Любен Каравелов” са използвани както теоретичните постановки в мениджмънта за Стратегия, така и съвременни методи като Методи за събиране и обобщаване на информацията - единични, Статистически методи - средноаритметични, Комплексни методи - SWOT анализ. Те дадоха възможност нагледно и последователно да бъде описано състоянието на учебното заведение.

При разработването на стратегията е обобщен миналия опит на училището, анализирано е сегашното състояние и на базата на тях са набелязани и разработени целите и подцелите за развитие на училището за четиригодишен период напред. Освен това са конкретизирани визията, мисията и кредото на училището. Набелязани са основните дейности, чрез които ще се постигнат основната цел и подцелите за последващо в годините възходящо израстване на училището на базата на действащите държавни нормативни документи.

Стратегията за развитие на учебното заведение е абсолютно необходима, защото тя дава възможност за един пълен поглед върху постигнатото, както и дава яснота и очертава пътеките и перспективите на развитие на училището като образователна институция.

Като най-голямо селско училище в регион Хасково ОУ „Любен Каравелов” с. Узунджово има амбицията да направи училището привлекателно и интересно за учениците, които учат в него, да търси начини за съвместна работа с неправителствени организации с цел включване на учениците в дейности, които биха могли да доразвият техните интереси, да ги обогатят и да им дадат възможност за контакти и обмяна на знания и информация с ученици от други училища на тяхната възраст. Чрез задължително непрекъснато повишаване квалификацията на учителите и участието им в педагогически курсове да се поддържа професионалното израстване на педагозите с цел прилагане на съвременни методи за обучение, обръщане внимание върху съвременни постановки с цел повишаване качеството на знанията на учениците в съответствие с ДОС за общообразователната подготовка.

Настоящата стратегия е съобразена и със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система – 2013-2020 г. и е насочена изключително към превенция и интервенция /мерки за намаляване броя на отсъствията, за намаляване дела на отпадналите и/или трайно не посещаващите учебни занятия и други, съдържащи се в Стратегията.

 

Сподели: