Събота 22, Февруари 2020г.

Училищен учебен план начален етап 2015/2016 - 2018/2019

ОУ”Любен Каравелов”с.Узунджово, общ.Хасково, обл.Хасково

ул.”Любен Каравелов”№1 ,тел.: 03710/ 2270; e-mail:karavelov_uz@abv.bg

 

 

 

Одобрявам:                            

                        Иван Панайотов

Началник на РИО   Хасково

 

 

 

Съгласувал:……………………

                       

           

 

           

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ   - начален етап на основна образователна степен

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ              -  4 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -  дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -  клас

      

 

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН

 

ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

ЗА ПЕРИОДА 2015/2016 – 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

Настоящият училищен учебен план е разработен на основание чл.18 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план въз основа на Наредба 6 / 28.05.2001г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование на МОН / ДВ бр.54 / 2001г. и чл.101 ал.1 от ППЗНП /Д.в. 51/2009г./ и е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 17 от 01.07.2015 г.

 

 

 

 

 

 

Узунджово, 2015 година

 

 

 

 

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

 

1.Начало на учебната година  -  15.09.

 

2.Продължителност на първи и втори учебен срок

 

 

І, ІІ, ІІІ, ІV   клас                                І   срок – 18 учебни седмици

 

І клас                                                    ІІ  срок – 13 учебни седмици

ІІ, ІІІ, ІV клас                                      ІІ  срок – 14 учебни седмици

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна година график.

 

   НЕУЧЕБНИ ДНИ: 25.05. и други съгласно чл.93 ал.1 и ал.2 от ППЗНП

 

 

  ІІ. Разпределение на учебните предмети по класове и на часовете.

 

 

№ по ред

 

 

 

 

 

 

 

 

А.

Културно-образователни области

Образователни степени

Основна

Начален етап

Класове

Общо

І

ІІ

ІІІ

ІV

І - ІV

Учебни седмици

31

32

32

32

 

Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

 

Задължителноизбираема подготовка /ЗП/

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

889

1.

Български език и литература

217

7

224

7

224

7

224

7

889

 

Чужди езици

 

 

 

 

256

2.

Английски език

І чужд език

 

64

2

96

3

96

3

256

 

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

476

3.

Математика

124

4

112

3,5

112

3,5

128

4

476

 

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

111

4.

Роден край

31

1

 

 

 

31

5.

Човекът и обществото

 

 

48

1,5

32

1

80

 

Природни науки и екология

 

 

 

 

112

6.

Околен свят

 

32

1

 

 

32

7.

Човекът и природата

 

 

32

1

48

1,5

80

 

Изкуства

 

 

 

 

444

8.

Музика

62

2

64

2

48

1,5

48

1,5

222

9.

Изобразително изкуство

62

2

48

1,5

64

2

48

1,5

222

 

Бит и технологии

 

 

 

 

127

10.

Домашен бит и техника

31

1

32

1

32

1

32

1

127

 

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

286

11.

Физическо възпитание и спорт

62

2

64

2

80

2,5

80

2,5

286

 

ОБЩО ЗП

589

19

640

20

736

23

736

23

2701

 

Б.

Задължителноизбираема подготовка /ЗИП/

 

 

 

 

285

12.

Български език и литература

31

1

 

 

 

31

13.

Математика

31

1

32

1

32

1

32

1

127

14.

Информационни технологии

31

1

32

1

32

1

32

1

127

 

ОБЩО ЗИП

93

3

64

2

64

2

64

2

285

 

ОБЩО ЗП+ЗИП

682

22

704

22

800

25

800

25

2986

В.

Свободноизбираема подготовка /СИП/

128

4

128

4

128

4

128

4

384

 

ОБЩО ЗП+ЗИП+СИП

682

22

832

26

928

29

928

29

3370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Описание на организацията на обучението

 

1.Вариант на обучение : І вариант : Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок /преди обяд/, а часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт в отделен блок /след обяд/.

2.Форма на обучение – дневна

3.Описание на разпределението на часовете по ЗИП и СИП по класове

(Часовете по ЗИП и СИП са определени в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището въз основа на подадените заявления).

 І клас  - БЕЛ ЗИП – 31 часа

               Математика ЗИП – 31 часа

               ИТ ЗИП – 31 часа

 

ІІ клас -  Математика ЗИП – 32 часа

                ИТ ЗИП – 32 часа

 

ІІІ клас -  Математика ЗИП – 32 часа

                ИТ ЗИП – 32 часа

 

ІV клас - Математика ЗИП – 32 часа

                ИТ ЗИП – 32 часа

 

 

 

4.Допълнителен час по ФВС

Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по 1 (един) учебен час по предмета "Физическо възпитание и спорт" извън учебния план, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл.21, ал.1, 2 и 3 от Закона за физическото възпитание и спорта  и заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката. Допълнителният час по ФВС може да се използва за спортни мероприятия, празници и походи на учениците. Съгласно заповед РД-09-1038/27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката този учебен час по ФВС се реализира под формата на модули, приети на Педагогически съвет и утвърдени със Заповед № 10/15.09.2014г.

І клас – 31 часа годишно

ІІ клас – 32 часа годишно

ІІІ клас – 32 часа годишно

ІV клас – 32 часа годишно

 

5.Часът на класа се включва в седмичното разписание извън седмичния норматив часове.

 

 

6.Организация на обучението по безопасност на движението :

     Организацията на обучението по БДП се провежда съгласно изискванията на заповед №РД09733/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката в съответствие с концепцията за възпитанието и обучението по БДП в детските градини и училищата.

Обучението на децата и учениците по БДП се провежда като предвидения учебен материал се разпределя равномерно през учебната година и се преподава както следва : за І клас – 16 часа, за ІІ клас – 8 часа, за ІІІ клас – 8 часа, за ІVклас - 6 часа. Учебният процес по безопасност на движение се провежда в часа на класа. При обучението се използват одобрените от Министерството на образованието и науката учебни тетрадки и помагала.

  1. 7. Обучение по Гражданска защита

Обучението за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда в час на класа по Указание за обучението за  действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на МОН от 2002г. Действията при БАК се извършват съгласно заповед  РД 091242/14.08.2009г. на Министъра на образованието, младежта и науката.  

 

ІІІ.Завършване на етап на образование  

    

При завършен начален етап на основна образователна степен учениците получават:

ІV клас – Удостоверение за завършен начален етап на основна образователна степен

 

ІV.Обяснителни бележки

 

1.Учебният план е в сила за приетите в първи клас през учебната 2014/2015 година

2.Училищният учебен план е приет с Решение на Педагогическия съвет с Протокол № 17/ 01.07.2015г.

3.Училищният учебен план е утвърден  със Заповед  № 338/06.07.2015г. на Директора на училището.

4.Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1) и в училищната библиотека, музей и т.н.

5.Други:

1.Избраният от всички ученици първи чужд език не се променя през целия етап на обучение.

2.Учебните часове по СИП от 2 до 4 клас до 4 часа седмично се определят в зависимост от желанието на родителите и възможностите на училището.

3.Училищният учебен план е в сила и за приетите ученици в самостоятелна форма на обучение през 2015/2016 година.

.

            Валя Димитрова.....................................

            Директор на ОУ „Любен Каравелов”

            с.Узунджово, общ.Хасково

 

 

 

Сподели: